مهندسی بهره برداری نفت دانشگاه آزاد بوشهر

▬ مقالات زمین شناسی (سری اول)
▬ پاورپوینت زمین شناسی نفت-دکتر افشار حرب
▬ سایت های اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانس ها
▬ پاورپوینت انواع نفتگیرها-دکتر سحابی
▬ روش تهیه و تنظیم گزارش ها و متون علمی
▬ هیدرات های گاز طبیعی
▬ چارت چینه گرافی ایران و واحد های سنگی حوضه زاگرس
▬ مقالات ژئوشیمی آلی (سری دوم)
▬ مجموعه سوالات درس موارد ویژه در مهندسی نفت دانشگاه یزد
▬ مجموعه سوالات درس ژئوشیمی آلی دانشگاه یزد
▬ مقالات ژئوشیمی آلی (سری اول)
▬ Notice Board