مهندسی بهره برداری نفت دانشگاه آزاد بوشهر

▬ مقالات ژئوشیمی آلی (سری دوم)
▬ مقالات ژئوشیمی آلی (سری اول)
▬ جزوه پتروفیزیک مخزن
▬ پاورپوینت نقطه زیزش و ابری شدن_آزمایشگاه نفت
▬ کتاب خواص سنگ و سیال مخزن نفت
▬ گزارشکار آزمایشگاه انتقال حرارت (قسمت دوم)
▬ نگاهی به شیل های گازی و نحوه ی تولید از آن ها
▬ کتاب راهنمای گاز شیل
▬ کتاب مهندسی حفاری آزر
▬ پاورپوینت مقدمه ای بر نشانه های زیستی (بیومارکرها) و کاربردهای آن ها
▬ جزوه سنگ شناسی رسوبی دانشگاه پیام نور
▬ حوضه های رسوبی ایران و بلوکهای عملیات اکتشافی