مهندسی نفت-بهره‌برداری-دانشگاه آزاد بوشهر دانش آموخته کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از دانشگاه آزاد بوشهر و نیز ارشد مهندسی اکتشاف دانشگاه یزد هستم، این وبلاگ -Petroleum Engineering At Islamic Azad University Of Bushehr -حاوی مطالب و جزوات کمک درسی و کتابهای مرتبط با مهندسی نفت در تمامی گرایش هاست. امیدوارم که این مطالب برای شما دوستان عزیز نفتی مورد استفاده واقع شه! اگه کسی از دوستان جزوه و یا کتابی در رابطه با مهندسی نفت داشت لطف کنه به ایمیلم ارسال کنه تا در وبلاگ قرار بدم که بقیه دوستان هم بتونن از اون استفاده کنن. Email: Utab.petroleum_engineering@yahoo com. http://petroleum91-bu.mihanblog.com 2019-09-11T16:58:44+01:00 text/html 2019-09-08T08:53:12+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده شركت های ایرانی فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/450 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><p align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8371935876/4bkcdfc9d58a8dixdj_800C450.jpg" alt="http://s3.picofile.com/file/8371935876/4bkcdfc9d58a8dixdj_800C450.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8371786718/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="شرکت های نفتی ایران"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" width="193" height="59"></a></p></div></div></div> text/html 2019-09-01T10:31:01+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده کتاب زمین شناسی ایران: چینه شناسی زاگرس http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/448 <div align="center"><div class="row-fluid"> <div id="metadataViewFull" class="farsi /parvan"><img src="http://s3.picofile.com/file/8371936426/10230_double_ledger_closed.jpg" alt="http://s3.picofile.com/file/8371936426/10230_double_ledger_closed.jpg"><div> <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"> <div align="right"><br><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/book.jpg" style="width: 15px; height: 24px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><strong>عنوان:</strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="productTitle" class="a-size-extra-large"></span></font><font size="2"><span id="productTitle" class="a-size-extra-large"><span class="a-list-item"><span class="a-declarative" data-action="fbt-checkbox-click" data-fbt-checkbox-click="{&quot;itemNum&quot;:&quot;1&quot;,&quot;offerListingID&quot;:&quot;e9ENl7PovyhSm7z5qePBBKN%2FA8MduxM72T%2Bev801NQUugIwC0c2wnlI5I3hq23tzKvXz5pGl1pdfUZrVFeUGOAjYGGo8ZIsdMvotexz%2FQmCME3X%2BGug6ig%3D%3D&quot;,&quot;asin&quot;:&quot;1439876363&quot;}"><span class="a-label a-checkbox-label"><span> زمین شناسی ایران: چینه شناسی زاگرس</span></span></span></span></span><br><br></font><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/previewi.jpg" style="width: 21px; height: 18px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-weight: bold;">نویسنده: همایون مطیعی</span> <br><div><span class="secondary"><span dir="ltr"></span></span><span class="secondary"><span dir="ltr"><br></span></span></div><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"></span></span><br><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png" src="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png"><b> ویرایش:</b> 1st Edition<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/glyphlab_previewo.jpg" style="width: 18px; height: 21px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; مترجم:</span>&nbsp; -<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:</strong> صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; فارسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:</b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"> <font size="1" face="Mihan-IransansLight">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span dir="ltr"><span class="file-size">45,604</span> KB</span><br><br></div> <div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" width="325" height="101"></div></div> </div></div> </div> </div> </div></div> text/html 2019-09-01T10:19:47+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پروژه شیرین سازی نفت به روش بیولوژیکی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/447 <div align="center"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8346530034/Untitleggd.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8346530034/Untitleggd.png"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font class="text4"><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">فایل pdf پروژه آموزشی شیرین‌سازی نفت به روش بیولوژیکی</font></font></font></b></font></div><div align="center"><div align="center"><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8371105276/BA_Project_.pdf.html" target="_blank" title="پروژه کارشناسی"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" width="193" height="59"></a></p></div></div></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2019-08-31T11:36:55+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده کتاب 1100 لغت ضروری بارونز به همراه فایل صوتی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/444 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8371017768/0.png" alt="http://s3.picofile.com/file/8371017768/0.png" class="transparent"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"> <div align="right"><br><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/book.jpg" style="width: 15px; height: 24px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><strong>عنوان:</strong><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="productTitle" class="a-size-extra-large">&nbsp; </span></font><font size="2"><span id="productTitle" class="a-size-extra-large"><span class="a-list-item"><span class="a-declarative" data-action="fbt-checkbox-click" data-fbt-checkbox-click="{&quot;itemNum&quot;:&quot;1&quot;,&quot;offerListingID&quot;:&quot;e9ENl7PovyhSm7z5qePBBKN%2FA8MduxM72T%2Bev801NQUugIwC0c2wnlI5I3hq23tzKvXz5pGl1pdfUZrVFeUGOAjYGGo8ZIsdMvotexz%2FQmCME3X%2BGug6ig%3D%3D&quot;,&quot;asin&quot;:&quot;1439876363&quot;}"><span class="a-label a-checkbox-label"><span>Barrons.1100.Words.You.Need.to.Know</span></span></span></span></span><br><br></font><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/previewi.jpg" style="width: 21px; height: 18px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-weight: bold;">نویسنده: Murray Bromberg &amp; Malvin Gordon</span> <br><div><span class="secondary"><span dir="ltr"></span></span><span class="secondary"><span dir="ltr"><br></span></span></div><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"></span></span><br><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png" src="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png"><b> ویرایش:</b> 5st Edition<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/glyphlab_previewo.jpg" style="width: 18px; height: 21px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; مترجم:</span>&nbsp; -<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:</strong> 397صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; انگلیسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; MP3, PDF<br><br><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:</b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"> <font size="1" face="Mihan-IransansLight">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span dir="ltr"><span class="file-size">97,929</span> KB</span><br><br></div> <div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" width="325" height="101"></div></div> </div></div> text/html 2019-08-31T07:38:08+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده Notice Board http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/286 <div align="center"><br></div> text/html 2019-08-21T22:06:59+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران (مهندسی نفت) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/398 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8371102850/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.png" alt="http://s5.picofile.com/file/8371102850/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.png" class="transparent"></div><br><div align="center"><br></div> <div align="center"><p align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8265488984/sherkat_naft.zip.html" target="_blank" title="سوالات آزمون شرکت نفت"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" width="193" height="59"></a></p><br><br></div> <br> text/html 2019-06-03T17:06:45+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده ظرفیت پذیرش مقطع دکتری دانشگاه های دولتی کشور در رشته ی مهندسی نفت http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/439 <div align="center"><font class="text4"><b><font size="2">ظرفیت پذیرش مقطع دکتری دانشگاه های دولتی کشور در رشته ی مهندسی نفت و در گرایش های</font></b></font><br></div><div align="center"><font class="text4"><b><font size="2"><font color="#009900">&nbsp;<font color="#3366FF">مخازن</font></font></font></b><font color="#3366FF"><b><font size="2"> هیدروکربوری</font></b></font><font size="2"><b>&nbsp;،<font color="#009900">&nbsp;<font color="#3333FF">اکتشاف</font></font> و</b><span style="color: #00ccff;"><font color="#3366FF"><b> </b></font><font color="#009900"><b><font color="#3366FF">حفاری</font> <font color="#000000">و</font> <font color="#3366FF">بهره برداری</font></b></font></span></font></font><br><font class="text4"><font size="2"><span style="color: #00ccff;"></span></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font size="2"><span style="color: #00ccff;"><font color="#009900"><b><font color="#9999FF">منطبق بر دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور</font></b></font></span></font></font></div><div align="center"><br><font class="text4"><font size="2"><span style="color: #00ccff;"><font color="#009900"><b><font color="#9999FF"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8150593842/SanjeshArm8.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8150593842/SanjeshArm8.gif"><br></font></b></font></span></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8370995134/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C.png" alt="http://s2.picofile.com/file/8370995134/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C.png" class="shrinkToFit transparent" width="832" height="626"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8370995084/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C.png" alt="http://s4.picofile.com/file/8370995084/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C.png" class="transparent"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div><b><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="FA">توجه مهم:</span></b><b><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#385623;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128" lang="FA"> داوطلبین گرامی<span style="mso-spacerun:yes"></span> توجه داشته باشید که ظرفیت پذیرش درج شده مربوط به سال 97 می باشد و این ظرفیت هرسال تغییر می نماید، همچنین</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#385623;mso-themecolor:accent6; mso-themeshade:128" lang="FA"> هرسال تنها برخی از دانشگاه های نامبرده در جدول در مقطع دکتری دانشجو می پذیرند.</span></b><br></div><br> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">با آرزوی موفقیت برای شما دوستان</span></b></p><br><font class="text4"><font size="2"><span style="color: #00ccff;"><font color="#009900"><b><font color="#9999FF"></font></b></font></span></font></font></div> text/html 2019-05-29T17:23:39+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده دروس امتحانی رشته مهندسی نفت آزمون دکتری http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/440 <div align="center"><font size="3"><b> نام دروس و ضرایب دکتری مهندسی نفت</b></font><br></div><table class="contentpaneopen" align="center"> <tbody><tr> <td colspan="2" valign="top" align="center"><div align="center"><br></div><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8370997584/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C.png" alt="http://s2.picofile.com/file/8370997584/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C.png" class="transparent"><br><br><br></td></tr></tbody></table><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8370995118/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C.png" alt="http://s2.picofile.com/file/8370995118/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C.png"></div> text/html 2019-05-28T11:21:14+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده جزوه تافل آریان پور http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/443 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8371016292/exam_pattern_jpg.png" alt="http://s4.picofile.com/file/8371016292/exam_pattern_jpg.png" class="transparent"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" color="#660000">جزوه Reading، Structure، Vocabulary، Writing تافل آریان پور</font></div><div align="center"><font size="3" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><br><p align="center"><a href="http://s2.picofile.com/file/8371012542/TOEFL.rar.html" target="_blank" title="جزوه تافل آریان پور"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" width="193" height="59"></a></p></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-04-24T08:34:38+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده جزوه روش های ازدیاد برداشت امین شهیدی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/442 <div align="center"><p align="center"><br></p><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" src="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" width="473" height="302"><p align="right"><br></p><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg"><b>عنوان:&nbsp; </b>جزوه&nbsp; روش های ازدیاد برداشت<br></div><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg"><b>استاد: </b> دکتر امین شهیدی<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; فارسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:&nbsp;</strong>&nbsp; 74 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:&nbsp;</b></font> </b><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span> 4,072KB<br></div><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" width="325" height="101"></div></div> text/html 2019-04-23T08:29:28+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده جزوه چاه پیمایی دکتر امامی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/441 <div align="center"><p align="center"><br></p><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" src="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" width="473" height="302"><p align="right"><br></p><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg"><b>عنوان:&nbsp; </b>جزوه چاه پیمایی<br></div><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg"><b>استاد: </b> دکتر امامی<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; فارسی و انگلیسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:&nbsp;</strong>&nbsp; 53 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:&nbsp;</b></font> </b><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span> <span class="file-size">5,404</span>KB<br></div><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" width="325" height="101"></div></div> text/html 2019-02-23T21:34:33+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت از سال 79 تا 97 (به همراه پاسخنامه) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/438 <a href="http://s9.picofile.com/file/8353310384/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA.zip.html" target="_blank" title=""> <div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8147727742/kunkur_naft_exam.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8147727742/kunkur_naft_exam.jpg"></div><div align="center"><div align="center"><font class="text6">دانلود فایل زیپ سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت از سال 79 تا 97 (به همراه پاسخنامه)</font></div><div align="center"><p align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" width="193" height="59"></p></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> </a> text/html 2019-01-21T08:39:32+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پاورپوینت آموزشی ارزیابی حوضه های رسوبی (پرشدن حوضه رسوبی) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/437 <div align="center"><br><font class="text4"><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348655226/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87.png" alt="http://s9.picofile.com/file/8348655226/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87.png"></font></font></font></b></font></div><div align="center"><font class="text4"><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">پاورپوینت آموزشی ارزیابی حوضه های رسوبی (پرشدن حوضه رسوبی)<a href="http://s8.picofile.com/file/8348653826/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="ارزیابی حوضه رسوبی"><div align="center"><font class="text4"><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><br></font></font></font></b></font></div><div align="center"><div align="center"><p align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" width="193" height="59"></p></div></div></a></font></font></font></b></font></div> text/html 2019-01-12T07:27:33+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پاورپوینت آموزشی آشنایی با تکنولوژی حفاری (چاه نفت) با لیزر http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/436 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348646718/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8348646718/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1.png"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font class="text4"><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">پاورپوینت آموزشی آشنایی با تکنولوژی حفاری (چاه نفت) با لیزر</font></font></font></b></font></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8348645550/19Laser_utab71.pdf.html" target="_blank" title="حفاری نفت"><p align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" width="193" height="59"></p></a></div></div>